Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR

Mladinska ulica 13, 2000 Maribor
tel.: 02 22 83 440
faks: 02 22 83 449

 

Spletna stran:http://www.osbi.si/

Odgovorna uradna oseba:

Astrid Videc, ravnatelj

Telefon: 02 22 83 441

Telefaks: 02 22 83 449

El. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Datum prve objave kataloga:

5. november 2012

Datum zadnje spremembe:

5. november 2012

Spletni naslov kataloga:

Druge oblike kataloga:

http://www.osbi.si/o-soli/katalog-informacij

 

Druge oblike kataloga:

Katalog je dostopen v elektronski obliki preko spletnih strani zavoda OŠ Bojana Ilicha Maribor, v fizični obliki pa ga na zahtevo prosilcev posredujejo pooblaščene osebe.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Podatki o organizaciji zavoda in organigram

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Delovno področje:

 • P 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
 • P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
 • R 91.011 Dejavnost knjižnic
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
 • G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
 • H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
 • H 49.410 Cestni tovorni promet
 • I 56.290 Druga oskrba z jedmi
 • L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi v okviru dejavnosti P 85.200

Poleg opravljanja dejavnosti iz prejšnjega odstavka, zavod opravlja še naslednje dopolnilne dejavnosti:

 • I 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi
 • I 56.290 – druga oskrba z jedmi
 • L 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
 • P 85.5 - drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Osnovna šola je javni zavod, katerega temeljne naloge so vzgoja in izobraževanje učencev od 1. do 9. razreda po veljavnih učnih načrtih.

Poleg matične šole, ki deluje na sedežu šole, sodi v sestavo šole enota Bolnišnični oddelki, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor in ima enak status kot ga ima podružnica osnovne šole.

Podružnična enota izvaja program za bolne otroke.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

OSNOVNA ŠOLA BOJANA ILICHA MARIBOR

Mladinska ulica 13, 2000 Maribor

Vodja: Štefan Muraus, ravnatelj

 

Podružnična enota Bolnišnični oddelki, Ljubljanska 5, Maribor

Telefon: 02 32 12 111

Pedagoški vodja enote: Alenka Prah

 

 

Organigram:

OSNOVNA ŠOLA

BOJANA ILICHA

PEDAGOŠKO-STROKOVNO PODROČJE

UPRAVNO-GOSPODARSKO

PODROČJE

ŠOLA

Bolnišnični oddelki

ŠOLA

UČITELJ

1. RAZ.

Oddelek

VODSTVENA DELA

1.a,b,c

2. RAZ.

Oddelek

RAVNATELJ

2.a,b

3.RAZ.

Oddelek

POM. RAVNATELJA

3.a,b,

.

UČITELJ

4. RAZ.

Vodja   enote Bolnišnični oddelki

4.a,b,c

5. RAZ.

RAČUN.-ADMINIST. DELA

učitelji

5.a,b,c

6. RAZ.

POSLOVNI SEKRETAR

6.a,b

RAČUNOVODJA

UČITELJ

7. RAZ.

KNJIGOVODJA

7.a,b,c

8. RAZ.

TEHNIČNA DELA

8.a,b.

HIŠNIK

9. RAZ.

KUHAR

9.a,b.c

KUH. POMOČNIK

DRUGI STR. DEL.

RAČUNALNI-KAR

ČISTILEC

LABORANT

org. šol. prehr.

UČITELJ OPB

1.-5. raz   6,6.skup.

UČITELJ JUV

1. r (2 sk.)

2., 3. r (1 sk.)

ŠOL. SVET.DEL.

PEDAGOG

KNJIŽNICA

KNJIŽNIČAR

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Kontaktna oseba:

 • Štefan Muraus, ravnatelj

Telefon: 02/22 83 440; 22 83 441

   Elektronski naslov:

     Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 • Jasna Gorski, poslovna sekretarka

Telefon: 02/ 22 83 440

Telefaks: 02/ 22 83 449

El. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

2.c. seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

( preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov )

Notranji predpisi

Dostopnost:

v tajništvu OSNOVNE ŠOLE BOJANA ILICHA MARIBOR

Mladinska 13, 2000 Maribor

 • akt o ustanovitvi

 • Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bojana Ilicha
 • (Sprejet na Občinskem svetu MO Maribor na 18. seji dne, 2. 6. 2008)
 • Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Bojana Ilicha

(Sprejet na Občinskem svetu MO Maribor na 33. seji dne, 24. 11. 2009)

 

 • obvezni notranji akti

 • Register tveganj in sistem notranjega kontroliranja
 • Vzgojni načrt
 • Pravila šolskega reda
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Požarna red: požarni načrt, načrt evakuacije
 • Pravilnik zbiranju in varstvu osebnih podatkov
 • Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

                 

 • neobvezni
 • Pravilnik o pečatih

Državni predpisi:

Register predpisov RS

Zakon o lokalni samoupravi ( ZLS-UPB2 UL RS št. 94/07, 76/08 , 79/09, 51/10 )

Zakon o delovnih razmerjih ( UL RS št. 42/02, 103/07 )

Zakon o javnih uslužbencih ( ZJU-UPB3 UL RS št. 63/07, 65/08 )

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju         ( ZSPJS-UPB7 UL RS št. 95/07, 17/08, 58/08, 80/08, 48/09, 91/09, 108/09, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10 )

Zakon o javnih naročilih ( ZJN-UPB1 UL RS

36/04 )

Zakon o varstvu osebnih podatkov ( ZVOP-UPB1 UL RS št. 94/07 )

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( ZDIJZ-UPB2 UL RS št. 51/06 )

Zakon o splošnem upravnem postopku         ( ZUP-UPB2 UL RS št. 24/06, 126/07,

65/08, 8/10 )

Zakon o varstvu potrošnikov ( ZVPot-UPB2 UL RS št. 98/04, 126/07, 86/09, 78/11 )

Zakon o osnovni šoli ( ZOsn-UPB3 UL RS št. 81/06, UL RS št. 102/07 , 107/10, 87/11 )

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ( ZOFVI-UPB5 UL RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11 )

Zakon o računovodstvu ( UL RS št. 23/99 )

Zakon o zavodih (UL RS št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 8/96, 36/2000)

Zakon o šolski inšpekciji (UL RS št.114/2005)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (UL RS št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/2001)

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS ( UL RS št. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/2000)

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (UL RS št. 73/08)

Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ (UL RS št. 63/08)

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (UL RS št. 75/04)

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovi šoli (UL RS št. 67/05, 64/06)

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (UL RS št. 63/06)

Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli (UL RS št. 53/06, 77/07)

Pravilnik o financiranju šole v naravi (UL RS št. 61/04, 70/08, 61/09 )

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah (UL RS št. 34/04, 70/08)

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive (UL RS št. 54/02)

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 23/06, 72/07)

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 23/06, 81/07, 105/08)

Pravilnik o publikaciji v osnovni šoli (UL RS št. 29/96, 56/00)

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (UL RS št. 59/08, 61/12 )

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

 • Ministrstvo za izobraževanje, kulturo, znanost in šport
 • Državni zbor
 • Občina Maribor

 

http://www.mizks.gov.si/

http://www.dz-rs.si

http://www.maribor.si

2.e. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

 

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Letni delovni načrt šole
 • Finančni načrt
 • publikacija šole

2.f. Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 

 • Sodni postopki zaradi izterjave dolga pri starših otrok
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja (vpis iz drugih držav)
 • Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
 • Postopek registracije zavoda in vpisa v sodni register
 • Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
 • Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc

2.g. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam evidenc:

 

Zakon o osnovni šoli ((Ur.l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12-ZUJF)

 • zbirko podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših,
 • zbirko podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah,
 • zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev,
 • zbirko podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje,
 • zbirko podatkov o šolski prehrani

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006):

 • evidenca o zaposlenih delavcih,
 • evidenca o stroških dela,
 • evidenca o izrabi delovnega časa,
 • evidence s področja varnosti in zdravja pri delu.

Podatki v evidencah se pridobivajo na podlagi vlog lahko pa tudi po uradni dolžnosti.

 Javna informacija je podatek o skupnem številu oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 Opozorilo:

 • za evidence šola ne jamči odškodninsko ali kako drugače;
 • predlagane rešitve v evidencah niso nujno del evidenc.

2.h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja šole

 

2.i. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Sklopi informacij:

 

 • Urniki oddelkov
 • Zloženke
 • Cene za prehrano

 

3. OPIS DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Neposreden dostop:

 • dostop preko spletnega mesta
 • fizični dostop je možen v času uradnih ur ( od ponedeljka do petka med 8.00 12.00 uro ) na sedežu organa, ter po dogovoru pri osebi pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja
 • prosimo vas, da vašo zahtevo po katalogu informacij javnega značaja v fizični obliki predhodno posredujete osebi, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja
 • če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, bo oseba, ki je pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, te informacije izločila iz dokumenta ter seznanila prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

 

Dostop na podlagi posebne zahteve:

 • neformalna zahteva
 • formalna zahteva

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

                                                

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami v skladu z 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. STROŠKOVNIK, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO JAVNEGA ZNAČAJA

Stroškovnik

 

Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane javne informacije za ponovno uporabo javne informacije organ prosilcu zaračuna materialne stroške po stroškovniku.

Cenik

5. SEZNAM   NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

 • Izvedba tečajev, življenje v naravi, šol v naravi,
 • šolski koledar za šolsko leto,
 • pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti,
 • subvencioniranje šolske prehrane,
 • ocenjevanje,
 • urnik pogovornih ur.

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..