OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2013) opredeljuje naslednje kategorije otrok s posebnimi potrebami:

×          otroci z motnjami v duševnem razvoju

×          slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije

×          gluhi in naglušni otroci

×          otroci z govorno-jezikovnimi motnjami

×          gibalno ovirani otroci

×          dolgotrajno bolni otroci

×          otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

×          otroci z avtističnimi motnjami

×          otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

Pomoč učencem s posebnimi potrebami na osnovni šoli je poimenovana kot dodatna strokovna pomoč (DSP) in se izvaja kot:

∙ pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in/ali

∙ učno pomoč in

. svetovalna storitev.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno in/ali skupinsko v/izven oddelku ali izven oddelka.

Učencem, ki so na podlagi odločbe usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč.

Specialni pedagog, ki najpogosteje dela z učenci s posebnimi potrebami, s pomočjo specifičnih načel in pristopov spodbuja otrokov razvoj na področjih:

- samostojnosti, 
- fine in grobe motorike, 
- grafomotorike, 
- kognitivnih veščin, 
- branja, pisanja, 
- računanja, 
- socialnih veščin, 
- usmerjanja in vzdrževanja pozornosti.

 

DELO SPECIALNIH PEDAGOGINJ NA NAŠI ŠOLI

Specialno pedagoško pomoč na naši šoli izvajajo mag. Alenka Prah, Nina Krajcer, prof. ped. in zgod., specialni pedagoginji Petra Rajšp in Vesna Tavčar ter socialna pedagoginja Andreja Močnik Kožič.

Delo specialnega pedagoga zajema:

∙ prepoznavanje učencev z učnimi težavami,

∙ prepoznavanje narave težav in pogojev, s katerimi učenec doseže najboljše rezultate,

∙ izbiranje specifičnih metod dela in pomoči, s katerimi bo učenec kompenziral svoje      primanjkljaje in razvijal močna področja,

∙ neposredno delo z učenci z učnimi težavami,

∙ sodelovanje s starši,

∙ sodelovanje z učitelji,

∙ sodelovanje s šolsko svetovalno službo,

∙ priprava individualiziranega programa,

∙ svetovanje staršem in učiteljem.

Poleg strokovne literature pri delu uporabljamo:

. različne tabele in pripomočke za delo z učenci s PP,

∙ vaje po knjigi Telovadba za možgane,

∙ trening po programu Preobrat pri delu z učenci z disleksijo in motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo,

∙ trening poslušanja,

∙ igra vlog z lutkami,

∙ trening branja po vedenjsko-kognitivni metodi …

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..