Up

IZBIRNI PREDMETI

Osnovna šola izvaja:

I. pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda in
II. pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5., 6. razreda.

*AKTUALNO*

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (NIP)

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjeni program osnovne šole. Za razliko od obveznih izbirnih predmetov je vključitev učencev v pouk neobveznih izbirnih predmetov prostovoljna, kar pomeni, da si lahko učenec neobvezni izbirni predmet izbere ali pa tudi ne. Ko/če si učenec izbere neobvezni izbirni predmet, ga mora obiskovati do konca šolskega leta, torej postane zanj obvezen.

 

IZBIRA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. Učenci lahko izbirajo med: 

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet ali pa znanje pri istem predmetu nadgrajuje vsa 3 leta, torej od 4. do 6. razreda. Priporočamo, da se učenci odločijo za nemščino kot drugi tuj jezik, če jih učenje tujih jezikov veseli, če so uspešni pri učenju prvega tujega jezika in nameravajo obiskovati pouk drugega tujega jezika vsaj eno obdobje.

Učna skupina NIP se oblikuje za najmanj 12 učencev. V primeru, da za določen NIP ne bo dovolj prijavljenih učencev za oblikovanje skupine, bomo vašega otroka umestili k NIP, ki ste ga navedli kot rezervno izbiro.

 

IZVAJANJE POUKA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Po vključitvi je obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov obvezno. NIP se izvajajo 1 uro tedensko, le tuji jeziki dve uri tedensko celo šolsko leto. NIP se izvajajo v času pred ali po pouku. Nekatere vsebine posameznih NIP lahko potekajo tudi strnjeno izven rednega urnika.

 

OCENJEVANJE NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi izbirnimi predmeti, torej se znanje učencev pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključna ocena pa se vpiše v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih izbirnih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

 

SPREMEMBA NEOBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA
Do konca septembra lahko učenci neobvezni izbirni predmet še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je pri želenem predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

 

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

*ne spreglejte* KATALOGI ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022: 

7. razred

8. razred 

9. razred

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci z lastno izbiro teh predmetov poudarijo in razvijajo svojo nadarjenost in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi zaradi povezave z nadaljnjim šolanjem.

Obvezni izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razredu, in so obvezni. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

 

IZBIRA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec mora izbrati 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec je lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih v šolskem letu 2021/2022 v primeru, obiskovanja Konservatorija za glasbo in balet ali katere izmed na tem seznamu navedenih zasebnih glasbenih šol.

Letos bomo prijavo in izbor na obvezne izbirne predmete v celoti izvedli elektronsko preko eAsistenta.
Staršem, ki še nimate aktiviranega osnovnega paketa v eAsistentu, bomo le-tega aktivirali, da boste lahko izvedli prijavo in izbor.

Vsa navodila in postopek izbora in prijave bodo objavljena na šolski spletni strani.

Izbor za obvezne izbirne predmete preko eAsistenta bo odprt od 18. 4. do 26. 4. 2021.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

IZVAJANJE POUKA
Obiskovanje izbranih izbirnih predmetov je obvezno. Predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju – fleksibilni urnik), le tuji jeziki dve uri tedensko celo šolsko leto. Izvajajo se v času pred ali po pouku. Nekatere vsebine posameznih izbirnih predmetov lahko potekajo tudi strnjeno izven rednega urnika.

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena na šolski spletni strani, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
R Slovenije.

OCNENJEVANJE OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV
Obvezni zbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene vseh izbranih obveznih izbirnih predmetov se vpišejo v spričevalo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih predmetih.
Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja.


OPROSTITEV OBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Lahko pa se odloči in kljub obiskovanju glasbene šole v šoli obiskuje izbirne predmete.

Če starši uveljavljate pravico do oprostitve, morate osnovni šoli posredovati pisno vlogo, ki ji boste naknadno priložili potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo, in sicer do 30. septembra. V vlogi mora biti navedeno, ali želite, da je otrok v celoti oproščen izbirnih predmetov ali le eno uro tedensko. O oprostitvi odloči ravnateljica.


SPREMEMBA IZBIRNEGA PREDMETA
Do konca do 30. 9. lahko učenci izbirni predmet zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je pri želenem predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Upamo, da vam bodo informacije, ki smo jo pripravili, v pomoč pri izbiri izbirnih predmetov. Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

 

 

III. RAZLIKA MED OBVEZNIMI IN NEOBVEZNIMI IZBIRNIMI PREDMETI

 Razlika med IP in NIP

 

Upamo, da vam bodo informacije, ki smo jo pripravili, v pomoč pri izbiri izbirnih predmetov. Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

 
 
Powered by Phoca Download

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..