Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

SVET OŠ BOJANA ILICHA SESTAVLJAJO

  • trije predstavniki ustanovitelja: Zdenka Križanič, Vesna Mujaković, Matej Žmavc, 
  • pet predstavnikov delavcev: Dragica Brilej, Aleksandra Godec (predsednica), Tomaž Pregl, Marjan Šenet, Sergej Tratnik in
  • trije predstavniki staršev: Aida Kamišalić Latifić, Tina Sterguljc, Violeta Vladimira Mesarič.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj in 123/21), 46. in 48. člen.

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke