d

Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev posameznega oddelka, ki se povezujejo v SKUPNOST UČENCEV ŠOLE ter delujejo v skladu s cilji:

 • Oblikovanja, uresničevanja ter prenašanja predlogov za kvalitetnejše delo ter počutje učencev in zaposlenih iz sestankov skupnosti šole na nivo oddelčnih skupnosti. 
 • Spremljanja aktualne problematike, uresničevanja pravil in dolžnosti učencev ter ustreznega sankcioniranja morebitnih kršitev njihovih pravic.
 • Oblikovanja zavesti o pomembnosti dela posameznika za skupno dobro v smislu soustvarjanja pri načrtovanju dela, življenja na šoli ter skrbi za urejenost šolskih prostorov in okolice. 
 • Razvijanja delavnosti, lastnih ustvarjalnih sposobnosti, vztrajnosti, strpnosti ter ostalih individualnih veščin ter spretnosti. 
 • Razvijanja socialnega razvoja z navajanjem na skupinsko delo, medsebojnega spoštovanja ter upoštevanja mnenja sovrstnikov.

Izhodišče interesne dejavnosti 2022/2023 uokvirja tema ozaveščanja o pomenu duševnega zdravja s poudarkom na:

 • učenju strategij za krepitev in varovanje lastnega dobrega počutja, 
 • seznanjanju s pristopi soočanja z ovirami,
 • urjenju veščin spoprijemanja z vsakodnevnimi zahtevami/spremembami,
 • vzpodbujanje empatičnosti v odnosu do vrstnikov/odraslih.

OTROŠKI PARLAMENT 

Za uveljavljanje interesov se oddelčne skupnosti povežejo v OTROŠKI PARLAMENT, sestavljen iz učencev, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti ter sledijo ciljem:

 • Omogočanja njihovega “glasu”, da v skladu s svobodo govora samostojno izrazijo lastno mnenje terz ustrezno mero odgovornosti kritično soodločajo pri vprašanjih, ki zadevajo njihovo prihodnost.
 • Poglabljanja medsebojnega sodelovanja ter razvijanja komunikacijske ter sodelovalne kulture z odraslimi. 
 • Razvijanja osebnostnih in družbenih spretnostih ter veščin, s pomočjo katerih se uspešno odzivajo na izzive družbe ter razvijajo odgovoren odnos do soljudi, naravnega in družbenega okolja.
 • Aktivne participacije za demokratično državljanstvo ter multikulturnosti z namenom promocije vrednosti človekovega dostojanstva, enakosti, spoštovanja ter solidarnosti. 

Tema otroškega parlamenta je »Duševno zdravje otrok in mladih«. 

Mentorica interesne dejavnosti je Nina Krajcer.

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke