Osnovna šola izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda. Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci z lastno izbiro teh predmetov poudarijo in razvijajo svojo nadarjenost in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi zaradi povezave z nadaljnjim šolanjem.

Zbir najpomembnejših poudarkov se nahaja tukaj.

KATALOGI ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

7. razred

8. razred

9. razred

IZBIRA OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Učenec mora izbrati 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec je lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih v šolskem letu 2024/2025 v primeru, obiskovanja Konservatorija za glasbo in balet ali katere izmed na tem seznamu navedenih zasebnih glasbenih šol.

Prijavo na obvezne izbirne predmete v celoti opravite elektronsko preko eAsistenta. Staršem, ki še nimate aktiviranega osnovnega paketa v eAsistentu, bomo le-tega aktivirali, da boste lahko izvedli prijavo in izbor. Navodila in postopek izbora ter prijave so objavljena tukaj. Izbor bo mogoče opraviti od 15. do 30. aprila 2024.

Na osnovi prijav bomo oblikovali skupine izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, vendar bomo izvajali le tiste izbirne predmete, za katere bo prijavljeno zadostno število učencev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole.

IZVAJANJE POUKA

Obiskovanje izbranih izbirnih predmetov je obvezno. Predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju – fleksibilni urnik), le tuji jeziki dve uri tedensko celo šolsko leto. Izvajajo se v času pred ali po pouku. Nekatere vsebine posameznih izbirnih predmetov lahko potekajo tudi strnjeno izven rednega urnika.

Vsebina izbirnih predmetov je predstavljena na šolski spletni strani, podrobnejši učni načrti predmetov pa so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

OCENJEVANJE OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

Obvezni zbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene vseh izbranih obveznih izbirnih predmetov se vpišejo v spričevalo. Učenec lahko napreduje le, če ima pozitivne zaključne ocene pri vseh predmetih, tudi pri izbirnih predmetih. Znanje izbirnih predmetov se ne preverja na nacionalnem preverjanju znanja.

OPROSTITEV OBVEZNEGA IZBIRNEGA PREDMETA

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen obiskovanja obveznih izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko. Lahko pa se odloči in kljub obiskovanju glasbene šole v šoli obiskuje izbirne predmete.

Če starši uveljavljate pravico do oprostitve, morate le-to ustrezno označiti v e-Asistentu. Pomočnici ravnateljice morate oddati tudi potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo, in sicer do 30. septembra. 

SPREMEMBA IZBIRNEGA PREDMETA

Do 30. 9. lahko učenci izbirni predmet zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je pri želenem predmetu še prostor in se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni. Predlagamo vam, da odločitev o izbiri skrbno pretehtate in se po potrebi posvetujete tudi z razrednikom in drugimi učitelji.

 RAZLIKA MED OBVEZNIMI IN NEOBVEZNIMI IZBIRNIMI PREDMETI

 Razlika IP in NIP

Stran uporablja piškotke
Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke