Uncategorised

Projekt NA-MA POTI

 

zzsrs  misz  zzsrs 

Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

NA-MA2

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.
Krepiti se želijo predvsem naslednja štiri področja:

 • kritično mišljenje učencev in učiteljev z vključevanjem IKT;
 • reševanje avtentičnih problemov z IKT:
 • odnos do naravoslovja in matematike (motivacija, odnos učitelj-učenec, odnos do predmeta, učenja, …);
 • sodelovalno timsko delo v VIZ, krepitev vertikalnega povezovanja.

V projektu sodeluje poleg ZRSŠ še 7 fakultet in 97 vzgojno-izobraževalnih zavodov, od tega 33 razvojnih in 64 implementacijskih.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR

Naša šola sodeluje na implementacijskem nivoju. Projekt traja do 30. 6. 2022.

Šolski implementacijski tim sestavljajo: Astrid Videc – ravnateljica, Urška Puhek – pomočnica ravnateljice, Vesna Masten Gubeljak – vodja šolskega tima, Dragica Brilej – namestnica vodje, Aleksandra Godec, Mileta Golob, Simona Zupan, Metka Kovač, Irena Fijauž, Martin Knuplež, Sergej Tratnik in Anže Boh.

Projekt je zasnovan zaradi ugotovljenih problemov in izzivov, ki se odražajo v potrebah po:

 • sistematičnem uvajanju naravoslovne in matematične pismenosti (z vključeno finančno pismenostjo) po celotni izobraževalni vertikali, z ustreznimi didaktičnimi pristopi (npr. učenje z raziskovanjem), vključevanjem avtentičnih situacij in povezovanjem naravoslovno-matematičnega področja z drugimi področji,
 • soočanju s kompleksnimi avtentičnimi problemi in s strategijami reševanja le-teh, z več poudarka na procesnih znanjih in vertikalnem pristopu,
  sistematičnem vertikalnem razvijanju kritičnega mišljenja, z več zahtevnejšimi dejavnostmi,
 • premišljenem kroskurikularnem razvijanju digitalne pismenosti v okviru vseh pismenosti, s poudarkom na avtonomni rabi IKT za reševanje problemov ter algoritmičnem mišljenju,
 • ukvarjanju z odnosi do naravoslovja in matematike na vseh ravneh in vpeljevanju ustreznih didaktičnih pristopov za dvig motivacije,
  sistematičnem in rednem povezovanju med strokovnimi delavci v VIZ za kvalitetnejše dosežke učencev.

Pričakovani rezultati:

 • poročila o preizkušenih primerih dobre prakse, razvitih didaktičnih pristopih in pedagoških strategijah, ki prispevajo k razvoju kritičnega mišljenja in reševanja problemov z vidika naravoslovne in matematične pismenosti,
 • razviti in pripravljeni vertikalni izvedbeni kurikuli VIZ za naravoslovno in matematično pismenost (z vključeno finančno pismenostjo) s strategijami prožnih oblik učenja,
  metodologija in instrumentarij za spremljanje in merjenje napredka elementov naravoslovne in matematične pismenosti,
 • izvedena spremljava in evalvacija napredka naravoslovne in matematične pismenosti učencev ter priprava evalvacijskih poročil o napredku kompetenc,
  priporočilo za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali,
 • vzpostavljeno sodelovalno timsko delo na VIZ in oblikovane regijske mreže VIZ v območnih enotah ZRSŠ za prenašanje izkušenj in obetavnih praks.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Več o projektu: https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

GDPR

 

gdprO varovanju osebnih podatkov

GDPR je kratica za General Data Protection Regulation oz. za Splošno uredbo EU o varstvu podatkov, ki določa pravila glede varstva osebnih podatkov. Slednji morajo biti zbrani, obdelani in uporabljeni zakonito, pošteno in na pregleden način. Zbrani so lahko zgolj za določene, izrecne in zakonite namene - zbrani osebni podatki ne smejo obdelovati za druge namene, za katere niso bili pridobljeni ali obdelovati na način, ki ni združljiv z nameni, za katere so bili zbrani. Starši, zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje šola, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora). Šola skladno z 30. členom Splošne uredbe vodi Evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ki se sproti dopolnjuje. 

 Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na OŠ Bojana Ilicha:

Katja Tretjak
Center za pravno pomoč d.o.o.
Mariborska cesta 69
3000 Celje
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: 080 34 70 ali 059 340 910 

 Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

Na tem mestu so dostopni podatki o namenu obdelave osebnih podatkov, pravni temelji za njihovo obdelavo in opredelitev hrambe osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje OŠ Bojana Ilicha.

 Pravice posameznikov: 

* Prijava kršitve varstva osebnih podatkov 

* Pravica do ugovora

* Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki 

* Zahteva za popravek podatkov

* Zahteva za omejitev obdelave osebnih podatkov

* Zahteva za izbris osebnih podatkov

* Zahteva za prenosljivost osebnih podatkov

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..